Det Nationale Skizofreniprojekt (DNS), baseline 1997-1999

Emne

Nøgleord:
 • Misbrug
 • Sygdomsadfærd
 • Sproglig færdighed
 • Affekt
 • Vrangforestilling
 • Perceptionsforstyrrelse
 • Nationalt samarbejde
 • Psykofarmaka
 • Behandlingsindsats
 • Socialpsykiatrisk
 • Psykoterapeutisk
 • Farmakologisk
 • Psykosocial rehabilitering
 • Kohorteundersøgelse
 • Skizofreni
 • Unge skizofrene
 • Førstegangspsykose
 • Patientkohorte
 • Psykose
 • Forebyggende effekt
Klassifikation:
 • sundhed og trivsel;
 • Sundhed: specifikke sygdomme og medicinske tilstande

Undersøgelsens emne:
Det Nationale Skizofreni Projekt er en prospektiv, komparativ multicenterundersøgelse af mennesker, der for første gang får diagnosticeret psykose af skizofren natur. Støttende psykodynamisk psykoterapi i tilgift til standardbehandling sammenlignes med standardbehandling.

Der blev foretaget follow-up over fem år. Denne undersøgelse fra 1997 udgør projektets base-line.

Baggrunden for projektet var, at skizofreni er en meget omkostningskrævende sygdom for samfundet. I Danmark omfatter gruppen af skizofrene ca. 20.000 personer - nogle tusinde mere, hvis man indbefatter lidelser, der knytter sig til det skizofrene spektrum. Skizofreni er hyppigt en invaliderende lidelse, idet 50% af patienterne kun vil kunne klare sig med periodevise interventioner og/eller omfattende behandling. 20% af patienterne vil remittere med varierende intensitet af subjektivt oplevede grundsymptomer. De resterende 30% vil have langvarige dysfunktioner med sociale følger. Det er derfor vigtigt, ikke blot sundhedsmæssigt, men også økonomisk, at sætte ind overfor lidelsens sociale og psykiske konsekvenser.

Der er bred enighed om, at tidlig intervention muliggør en bedre prognose. men endnu haves ikke tilstrækkelig viden til at fastlægge, hvorledes de farmakologiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske behandlingsindsatser skal udøves og koordineres for at give den skizofrene person den bedst mulige prognose og menneskelige støtte i dagligdagen. Det er sandsynligt, at de forskellige interventioner må afpasses individuelt, og bl.a. psykoterapeutiske teknikker må modificeres for at give bedst muligt udbytte. Endnu er forskning i behandlingsindsatsen ved tidlig intervention relativ ny, og der forestår et stort udviklingsarbejde med videnskabeligt at fastlægge: hvilke behandlingsteknikker, anvendt på hvilket tidspunkt i forløbet af psykosen samt hvilke kombinationer af behandlinger, der er mest effektive overfor gruppen af skizofrene psykoser.

Flere danske psykiatriske afdelinger, hvor tidlig intervention overfor skizofrene prioriteres, fandt det hensigtsmæssigt at deltage i en større undersøgelse.

En undersøgelse, hvor flere afdelinger er involveret, har flere fordele:

- tilstrækkeligt mange patienter kan inddrages til at forskellige patienttyper, eller behandlingsforløb kan sammenlignes

- flere interventionsmetoder kan tages i anvendelse, såvel med henblik på udvikling som med henblik på sammenligning

- vidensudvikling og implementering heraf i forbindelse med projektet vil medvirke til at forbedre behandlingskvaliteten på en række danske psykiatriske afdelinger

- manualiserede interventionsmetoder vil blive indøvet og evalueret landet over, således at disse kan udvikles til et kvalitativt acceptabelt niveau

Et nationalt koordineret interventionsprojekt vil kunne drage fordel af regionalt organiserede bestræbelser i Sverige og Norge samt kunne drage nytte af resultaterne fra det finske nationale skizofreniprojekt, der efter 10år har fundet sin afslutning. Projektet vil tillige trække på tidligere indvundne erfaringer fra pilotprojektet "Nordic investigation of Psychotherapy of Schizophrenia in a Catchment Area".

Formålet med undersøgelsen var:

1) At undersøge videnskabeligt:

a) hvor i behandlingssystemet personer med førstegangspsykose af skizofren type henvender sig

b) hvilke karakteristika patienter med denne type førstegangspsykose har

c) hvorledes forskellige behandlingsindsatser eventuelt fører til forskellige behandlingsresultater

2) At udvikle og sikre kvaliteten af undersøgelses- og behandlingsformer, som kan tilbydes gruppen af unge skizofrene, og som er mest hensigtsmæssige for at sikre en integreret behandlingsstrategi. Hertil henregnes udviklingen af samarbejdet med sundhedsvæsenets primærsektor samt udviklingen og integrationen af de mange behandlingselementer, der indgår i "treatment as usual"

3) At skabe et netværk af de psykiatriske afdelinger (inkl. distriktsafdelinger og centre), der satser på en systematisk, tidlig indsats over for gruppen af skizofrene

Datasættets dimensioner

Datasættets størrelse:
Respondenter: 269
Variable pr. respondent: 142
Antal respondenter:
Antal respondenter (uvægtede):

Dataindsamling og metode

Dimensioner i tid:
Panel studie (angiv antal af bølger):
4 bølger
Udvælgelsesprocedurer:
 • Totaltælling
Dataindsamlingsmetode:
psykologisk test
Skema-/testtype:
Struktureret spørgeskema
Forholdsregler til imødegåelse af frafald:
Patienterne er blevet genindkaldt, telefonisk kontaktet og besøgt på opholdssteder
Kontroloperationer udført af primærundersøger:
 • kontrol af kodning
 • kontrol af logisk inkonsistens
Undersøgelsens status:
Data gjort analyseklar af Primærundersøger
Studiets fuldstændighed:
Antal spørgeskemaspørgsmål: 275 spørgsmål/16 test
Heraf medtaget i datasættet: 125 spørgsmål/6 test
Andet:

Tid og univers


Undersøgelsens starttidspunkt:
1997

Undersøgelsens sluttidspunkt:
1999

Indsamlingsperiodens starttidspunkt:
1997

Indsamlingsperiodens sluttidspunkt:
1999
Undersøgelsens univers:
 • national
 • aldersgrænser
Datatype:
Spørgeskemaundersøgelse
Datatype:
Psykologisk test
Datatype:
Kliniske data

Baggrundsvariable

Husstand og bolig:
 • alder, eksakt
 • civilstand
 • områdets/statens navn
 • husstandstype
Arbejde:
 • respondent: beskæftigelsesmæssig status
 • fader: stillingsbetegnelse (eller: kode)
 • moder: stillingsbetegnelse (eller: kode)
Uddannelse og social klasse:
 • respondenten: højest opnåede eksamen

Baggrund

Primærundersøger (Forskningsinstitution):
Bent Rosenbaum, Psykiatrisk Center Glostrup, Nordre Ringvej, 2600 GLOSTRUP

Lokalarkiv, hvor studiet forefindes:
Dansk Data Arkiv,

Dokumentation afleveret til arkiv:
18-12-2008
Person eller institution, der har afleveret datamaterialet (Donor):
Bent Rosenbaum , Psykiatrisk Center Glostrup Nordre Ringvej, 2600 GLOSTRUP

Sprog anvendt i skriftligt materiale:
Studiebeskrivelse: Dansk
Skemaer: Dansk

Bibliografisk reference:
Datamateriale DDA-10371

Det Nationale Skizofreniprojekt (DNS), baseline, 1997-1999

Primærundersøger: Bent Rosenbaum, KAS, Glostrup

Adgang

Adgangsrestriktioner:
Kræver skriftlig tilladelse - kontakt DDA

Relevante publikationer og studier

Beslægtede studier:
 • panel-studier
Andet: DDA-23160: Det Nationale Skizofreniprojekt (DNS), 1-års follow up, 1998-2000

DDA-23161: Det Nationale Skizofreniprojekt (DNS), 2-års follow up, 1999-2001

DDA-23162: Det Nationale Skizofreniprojekt (DNS), 5-års follow up, 2002-2005

Publikationer fra primærundersøger(e):
B. Rosenbaum: Psychotheraphy of psychoses: New initiatives within treatment, research and education. No. 2, pp. 8-9 1996
L Thorgaard og B Rosenbaum: Tidlig og vedholdende intervention ved skizofreni, del 1: Et teoretisk grundlag med bl.a. psykopatologiske og psykodynamiske betragtninger. 1996
B. Rosenbaum og L. Thorgaard: Tidlig og vedholdende intervention ved skizofreni, del2: En manual for den psykoterapeutiske intervention. 1996
K. Valbak og M. Lajer: Gruppeanalytisk psykoterapi med skizofrene. Manual. 1997
B. Rosenbaum og L. Thorgaard: Tidlig og vedholdende intervention ved skizofreni. En kort version af DNS-manualen for psykodynamisk individuel psykoterapi med skizofrene - den behandlingstekniske del.. 1998
B. Rosenbaum og T.K. Larsen: Skizofreni - hvad kan vi opnå ved tidlig intervention. 1999
B. Rosenbaum, M. Lajer og A. Lindhardt: Det Nationale Skizofreniprojekt. Et projekt til kvalitetssikring af integreret skizofrenibehandling i amterne og H:S. No. 7 1999
S. Harder: Relationsmønster ved debuterende psykose - Undersøgelse af en metode til systematisk caseformulering. 1999
P. Jørgensen, T.K. Larsen og B. Rosenbaum: Tidlig indsats ved skizofreni. Udvikling og behandling.. 2000
B. Rosenbaum: Tankeformer og talemåder: En undersøgelse af skizofrenes undsigelse, tankeforstyrrelse og kommunikation. 2000
J. Mogensen og M. Autzen: Exners skizofreniindeks i Rorschachprøven. Vol. 12, pp. 16-20 2000
P. Knudsen, G. Winther, B. Brun og B. Rosenbaum: 26th Nordic Psychiatric Congress, 23-26 August, 2000, Copenhagen: The Danish National Schizophrenia Project. Vol. 54, supplement 43, pp. 30-31 2000
P. Knudsen og B. Brun: Exners skizofreniindeks (III): Exners skizofreniindeks i Rorschachprøven: Et psykometrisk flagskib eller en kilde til undren og diagnostisk usikkerhed i klinikken?. Nr. 17, pp. 14-18 2000
B. Rosenbaum, S. Harder, P. Knudsen, A. Køster, M. Lajer, A. Lindhardt, K. Valbak, G. Winther: The Danish National Schizophrenia Project - DNS. 8: 10-11 2004
B. Rosenbaum: Sindslidelse som dialog. In K. Høgsbo (red). Socialpsykiatriens kompleksitet. 57-76 2004
B. Rosenbaum, K. Valbak, S. Harder, A. Køster, M. Lajer, A. Lindhardt, G. Winther, L. Petersen, P. Jørgensen, M. Nordentoft, A.H. Andreasen: The Danish Schizophrenia Project: prospective, komparative longitudinal treatment study of first-episode psychosis. 186, 394-399 2005
B. Rosenbaum, K. Valbak, S. Harder, P. Knudsen, A. Køster, M. Lajer, A. Lindhardt, G. Winther, L. Petersen, P. Jørgensen, M. Nordentoft, A.H. Andreasen: Treatment of patients with first-episode psychosis: two years outcome data from The Danish National Schizophrenia Project. 5; (2) 99-102 2006
L. Thorgaard, B. Rosenbaum,: Schizophrenia: Patogenesis and therapy. In J.O. Johannesen, B. Martindale, J. Cullberg (eds). Evolving psychosis - different stages, different treatment. 64-78 2006
B. Rosenbaum, S. Harder: Psychosis and the dynamics of the psychotherapeutic process. 19, 13-23 2007
L. Thorgaard, B. Rosenbaum: Supervision af psykoterapi. In C.H. Jacobsen, K.V. Mortensen (red). Supervision af psykoterapi. Teori og Praksis. 188-202 2007
B. Rosenbaum: Psychosis Psychotherapy in Denmark. In Y.O. Altanen, M.G. de Chavez, A.L. Silver (eds). Psychotherapeutic approaches to schizophrenic psychoses: Past, present and future.. 2009