Hvilke datasæt modtager Dansk Data Arkiv?

 

Datasættet kan være indsamlet med et unikt formål for øje, eller det kan være udtræk af eksisterende offentlige eller private registre. Det skal være humant relateret.


Tværsnitsstudier

Undersøgelser, der inden for en given tidsperiode indhenter data om befolkningen vha. spørgeskemaer el. lign. henvendt til en repræsentativ stikprøve eller til en totalpopulation.


Registerstudier

Registerudtræk, der dannes ved samkørsel af offentlige og/eller private registre typisk med cpr.nr. som den variabel, der binder sammen (nøglevariabel).


Kombinationsstudier

Undersøgelser, der kombinerer indhentning af nye oplysninger vha. spørgeskemaer el. lign. med registeroplysninger.


Studier baseret på åbne databaser

Undersøgelser, der anvender informationer opsamlet på personniveau i en database uden grænser i tid, eksempelvis de kliniske databaser, der er oprettet rundt omkring på sygehusafdelingerne.


Kohortestudier

Undersøgelser, der anvender informationer om en afgrænset befolkningskohorte indhentet med bestemte intervaller. For kohorter, der udbygges løbende, er det nødvendigt at foretage nye arkiveringer med mellemrum.


Tværnationale studier

DDA modtager gerne data indsamlet uden for Danmark.


Særlige tilfælde

Oprensning af data, der tidligere er afleveret til arkivering, kan medføre behov for re-arkivering af det pågældende datasæt.


Kvalitative studier

Kvalitative data kan ligesom kvantitative data afleveres til DDA. Det kan f.eks. være transskriptioner af interviews, dagbøger.


Hvornår i projektforløbet afleveres data til Dansk Data Arkiv?

DDA anbefaler, at datasættet afleveres på det tidspunkt, hvor det ligger klar til analyse hos forskeren. I forbindelse med aflevering aftales det, hvornår andre forskere og studerende kan gives adgang til at anvende data til nye analyser.

Det er naturligvis også muligt at aflevere datasættet senere i forskningsprocessen.

For store datasæt, hvortil der løbende indhentes nye data, vil det være relevant at fortage re-arkivering med bestemte tidsintervaller.

Hvem er ansvarlig for aflevering af data til Dansk Data Arkiv?

Forskeren, der er ansvarlig over for forskningsrådet og/eller Datatilsynet og/eller initiativtager til et studie er ansvarlig for aflevering til DDA. Opgaven kan evt. overgives til en kollega.

DDA bør vide besked med, hvem der ansvarlig for aflevering til DDA i persongruppen omkring et forskningsprojekt.

Afleveringsvejledning
 
 

 

Dansk Data Arkiv  -  Islandsgade 10  -  5000 Odense C  -  Tlf: 66113010  -  Fax: 66113060  -  mailbox@dda.dk